επικαιροτητα
Πήραν Στεργιοπούλου οι Εσπερίδες
Πήραν Στεργιοπούλου οι Εσπερίδες...
Πέμπτη θέση στην Τουρκία για Μαναβή/Τσοπούλου και Καραγκούνη/Σπηλιωτοπούλου
Πέμπτη θέση στην Τουρκία για Μαναβή/Τσοπούλου και ......
Ημιτελικοί "φωτιά" στο Πανελλήνιο
Ημιτελικοί "φωτιά" στο Πανελλήνιο...
Εμεινε στον Σπόρτιγκ η Κριμιτζά
Εμεινε στον Σπόρτιγκ η Κριμιτζά...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

 

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αφού έλαβε υπόψη :

α. Το Καταστατικό της

β. Τους Κανονισμούς της

γ. Την από 15.05.2017 απόφαση της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο. (Νο) 21

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους αγώνες του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Άμμου Ανδρών και Γυναικών περιόδου 2017

 

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, µε την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας. Αποδοχή της προκήρυξης µε επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Άμμου ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση που ιδρυθεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άμμου, και της διαβιβαστούν αρμοδιότητες σχετικές με τα πρωταθλήματα τότε η Ένωση υποχρεούται στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

 

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος διεξάγονται σύμφωνα µε τις διατάξεις:

α. των Κανόνων Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου Άμμου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A., πέρα από τις αποκλίσεις που θα προβλεφτούν για την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων

β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,

γ. των αποφάσεων της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.


Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε μορφή ομίλων/τουρνουά. Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων βαρύνουν τις ίδιες. Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα έχουν τα επίσημα σωματεία Ποδοσφαίρου Άμμου που διατηρούν τμήματα Ανδρών και Γυναικών ή και αμφότερα και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΕΠΟ, όπως επίσης όλα τα επίσημα ερασιτεχνικά σωματεία Ποδοσφαίρου, εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΕΠΟ, που έχουν δημιουργήσει τμήματα Ποδοσφαίρου Άμμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων.

Οι Ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. έως 29 Μαΐου 2017, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα καθώς και τα ονόματα τους ολογράφως , που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, µέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των 50 ευρώ (Άνδρες) και 50 ευρώ (Γυναίκες).

 

Μαζί µε τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Οµάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη.

Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή. Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα αναρτηθούν μαζί με τον προκήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.

Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, δεν λάβουν μέρος η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

 

Η κατάρτιση του προγράμματος, των ομίλων και των ημερομηνιών διεξαγωγής θα κοινοποιείται εγκαίρως με επίσημη αλληλογραφία της Επιτροπής.

 

Άρθρο 4. Επικοινωνία

Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν τον αριθμό F.A.X. τους. Για κάθε αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Επιτροπή. Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. µε τις ομάδες θα γίνεται µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E - mail), σύμφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.

Η Ε.Π.Ο. θα προχωρήσει στη δημιουργία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων για τυχόν νέες ομάδες που δηλώσουν συμμετοχή, ενώ για τις υπάρχουσες ομάδες θα χρησιμοποιούνται κανονικά τα email που τους έχουν ήδη δοθεί. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα επίσης να γνωρίσουν στην Γραμματεία της Επιτροπής μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής και το Ονοματεπώνυμο και τα τηλέφωνα του υπευθύνου της διοργάνωσης.

 

Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α. στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και

β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται µε αυτές µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται µόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.

 

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, µε οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολ∆. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, µε απόφαση της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη.

 

Άρθρο 6. Γήπεδα / Ημέρα -ώρες έναρξης αγώνων

Τα σωματεία θα δηλώσουν υποχρεωτικά γήπεδο-έδρα. Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το σωματείο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και πέντε (5) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.

Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές και κατά τόπους λιμενικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.

 

Άρθρο 7. Οικονομικά θέματα / Εγκύκλιος

Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων βαρύνουν τις ίδιες .

Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν την Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 8. Γιατρός αγώνα

Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του µε οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα). Τα έξοδα του γιατρού αγώνα θα καλύπτονται σε όλες τις αγωνιστικές εξ ημισείας από τις ομάδες, εκτός αν έχει προβλεφτεί διαφορετικά.

 

Άρθρο 9. Προπονητές

Όλα τα σωματεία, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση µε προπονητή - προπονητές διπλωματούχους U.E.F.A. / Ε.Π.Ο. Για το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2017 υποχρεωτικά θεωρούνται για µεν, τους Προπονητές το Δίπλωμα U.E.F.A. Β τουλάχιστον.

Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.. Η σύμβαση αυτή, θεωρημένη από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. ή το αποδεικτικό υποβολής από το σύστημα TAXIS, πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή, η νέα σύμβαση θα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

 

Άρθρο 10. Ποδοσφαιριστές

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Όλοι οι πολίτες, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών συμπληρωμένων, όντες υπήκοοι της Ελληνικής δημοκρατίας, μπορούν να μετάσχουν στα πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο Κ.Α.Π.

Προκειμένου για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων του παιχνιδιού οι οποίοι προβλέπουν την «άμεση» και ελεύθερη αντικατάσταση των παικτών κατά την διάρκεια ενός αγώνα, οι Σύλλογοι πρέπει να παρουσιάζουν ομάδα στο γήπεδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει αριθμητικά τους πέντε παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου , ένας εκ των οποίων θα αγωνίζεται ως τερματοφύλακας. Κανένας αγώνας δεν θα ξεκινήσει, αν η μία από τις ομάδες διαθέτει λιγότερους από τέσσερις παίκτες. Στο φύλλο αγώνα, μπορούν να καταχωρηθούν από τουλάχιστον τέσσερις (4) ως δώδεκα παίκτες (12). Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως δύο (2) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες, με την προϋπόθεση ότι έχει νομίμως εκδοθεί βεβαίωση-δελτίο .

 

Οι ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιηθούν την αγωνιστική περίοδο 2017 πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην λίστα-κατάσταση που θα καταθέσει κάθε σωματείο μέχρι τις 29 Μαΐου 2017 . Ο αριθμός ποδοσφαιριστών στην ονομαστική κατάσταση μπορεί να συμπεριλαμβάνει από τουλάχιστον οκτώ(8) έως και τριανταπέντε (35).

Εάν μια ομάδα δηλώσει πάνω από 25 ποδοσφαιριστές, τότε πέντε(5) επιπλέον ποδοσφαιριστές, μέχρι το όριο των τριάντα(30), θα πρέπει να είναι με ημερομηνία γεννήσεως τον Αύγουστο 1996 και νεότεροι, ενώ άλλοι πέντε(5) ποδοσφαιριστές μέχρι το όριο των τριανταπέντε(35) θα πρέπει να είναι με ημερομηνία γεννήσεως τον Αύγουστο 1999 και νεότεροι. Μέχρι και τρεις(3) ποδοσφαιριστές, που δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες, δύναται να συμπεριληφθούν στις λίστες των αθλητών που είναι γεννημένοι τον Αύγουστο 1996 και νεότεροι.

Στα πρωταθλήματα Άμμου δύναται επίσης να αγωνίζονται ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα των Ενώσεων και στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, χωρίς προϋποθέσεις (παροχή εγκρίσεως από το σωματείο Ποδοσφαίρου που ανήκουν).

Για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να αγωνίζονται σε σωματείο ή τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου θα απαιτείται ως προϋπόθεση η έγκριση της Ομάδας που ανήκει.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ερασιτεχνικό σωματείο ιδρύσει τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου, το οποίο θα συμμετάσχει κανονικά στα πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου Άμμου, και ένας ποδοσφαιριστής της δύναμής του ανήκει ταυτόχρονα στη δύναμη ενός άλλου σωματείου Ποδοσφαίρου Άμμου, τότε δύναται ο ποδοσφαιριστής αυτός να επιλέξει σε ποιο από τα δύο σωματεία θα αγωνιστεί, όχι όμως και στα δύο.(Υπεύθυνη δήλωση του ποδοσφαιριστή).

Επίσης, ποδοσφαιριστής που συμμετέχει στα πρωταθλήματα Άμμου της Ε.Π.Ο. ή εγγεγραμμένος στα μητρώα δελτίων της Ε.Π.Ο., ο οποίος συμμετέχει παράλληλα σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Άμμου που δεν είναι εγκεκριμένο από την Ε.Π.Ο. και την Επιτροπή, τιμωρείται με απόφαση της Επιτροπής με αποκλεισμό από το Εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Άμμου αλλά και με αποκλεισμό μέχρι και τριών(3) μηνών από οποιοδήποτε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ε.Π.Ο. ή από τις Ενώσεις - μέλη της Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 11. Βεβαιώσεις συμμετοχής - Εγγραφές - Μετεγγραφές

Προκειμένου να αγωνιστεί ένας ποδοσφαιριστής στο Πρωτάθλημα Άμμου θα πρέπει να φέρει ειδική βεβαίωση συμμετοχής που θα επέχει θέση δελτίου. Οι προβλέψεις του κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, τυγχάνουν εφαρμογής και για το άθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου. Καθ όσα αφορούν τον τρόπο και τα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής των ποδοσφαιριστών (Ελλήνων και αλλοδαπών), με μέριμνα της Επιτροπής, θα αποσταλεί έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα προαπαιτούμενα σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες, τα οποία θα είναι διαφορετικά για τους ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη δελτίο ως ερασιτέχνες και διαφορετικά για τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν δελτία και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα μητρώου ποδοσφαιριστών ΕΠΟ.

Η βεβαίωση συμμετοχής του ποδοσφαιριστή θα επέχει θέση δελτίου και θα εκδίδεται από το Τμήμα Μητρώου Δελτίων της ΕΠΟ.

Την 29 Μαΐου 2017 κάθε συμμετέχουσα ομάδα θα καταθέσει στην Ε.Π.Ο. κατάσταση ποδοσφαιριστών που θα ισχύει μέχρι την ημερομηνία εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών στην κανονική μεταγραφική περίοδο. Η βεβαίωση συμμετοχής-δελτίο θα κατατίθεται σε κάθε αγώνα στον διαιτητή μαζί με την κατάσταση υγείας και θα είναι προϋπόθεση για να μετάσχει σε αυτόν.

Τα σωματεία κατά την διάρκεια των αγώνων, οφείλουν να προσκομίζουν μαζί με τις βεβαιώσεις συμμετοχής και υποχρεωτικά κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών, θεωρημένη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κ.Α.Π. για την πιστοποίηση της ικανότητας άθλησης όλων των αγωνιζόμενων. Η χρησιμοποίηση ενός ή περισσότερων ποδοσφαιριστών που δεν έχουν την βεβαίωση-δελτίο συμμετοχής, θεωρείται αντικανονική και θα τιμωρείται με την απώλεια του αγώνα στην οποία ο/οι ίδιος/οι χρησιμοποιηθεί/ούν.

Για την δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, τα σωματεία υποχρεούνται να αναφέρουν, με το συνημμένο στην παρούσα έντυπο εγγραφής, τα ονόματα των παραγόντων και συνεργατών, προσδιορίζοντας τα προσόντα, τα καθήκοντα και τα ειδικότερα στοιχεία που απαιτούνται (ταυτότητα, έγγραφα προσδιορισμού στοιχείων υπηκοότητας, κ.λ.π.). Σε κάθε αγώνα μαζί με τις βεβαιώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στον Διαιτητή και μια κατάσταση ποδοσφαιριστών συνταχθείσα σε δύο αντίτυπα, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των παικτών, του αρχηγού και του αναπληρωματικού αρχηγού, του υπεύθυνου της ομάδας (επίσημος συνοδός) και όλων των άλλων ατόμων που έχουν δικαίωμα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, με επίδειξη των σχετικών πιστοποιήσεων. Όσοι από τα μέλη των ομάδων προτίθενται να έχουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο (παίκτες, προπονητής, συνοδός, γιατρός, φυσιοθεραπευτής) οφείλουν να είναι τακτικά εγγεγραμμένοι και να έχουν τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς που ισχύουν για τις δραστηριότητες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Ο υπεύθυνος της ομάδας (ή ο αρχηγός) δικαιούται να ζητήσει από τους διαιτητές τον έλεγχο των βεβαιώσεων και των εγγράφων των παικτών και των παραγόντων της αντίπαλης ομάδας. Οι διαιτητές, κατόπιν επαλήθευσης των υποβληθέντων εγγράφων, θα προβούν στην αναγνώριση των καταχωρημένων παικτών και παραγόντων στη λίστα, κατά την εμφάνιση αμφότερων των ομάδων, αναγράφοντας το γεγονός στις παρατηρήσεις του Φύλλου Αγώνα.

Δεν μπορούν να εγγραφούν για δραστηριότητες του Ποδοσφαίρου Άμμου όσοι υπόκεινται σε αγωνιστικό αποκλεισμό, λόγω πειθαρχικών αδικημάτων που έχουν διαπράξει μετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της FIFA, Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων.

 

Άρθρο 12. Παρουσία προσώπων εντός αγωνιστικού χώρου

Για τους αγώνες, η είσοδος εντός αγωνιστικού χώρου είναι επιτρεπτή για κάθε μία από τις ομάδες, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση συμμετοχής ισχύουσα για την τρέχουσα περίοδο, πλέον των αγωνιζομένων και των ακολούθων προσώπων :

α. οι αναπληρωματικοί παίκτες,

β. ο επίσημος συνοδός της ομάδας («υπεύθυνος της ομάδας»)

γ. ο προπονητής και ο φυσιοθεραπευτής

δ. ο γιατρός.

Τα άτομα που εισέρχονται εντός αγωνιστικού χώρου, πρέπει να λαμβάνουν θέση στον πάγκο που παραχωρείται σε κάθε ομάδα και φέρουν την υποχρέωση να επιδεικνύουν ορθή συμπεριφορά. Οι διαιτητές ασκούν εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους πειθαρχικές αρμοδιότητες.

Όλα τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά εντός αγωνιστικού χώρου, εξαιρουμένων των αναπληρωματικών παικτών, μπορούν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν έγκρισης των διαιτητών, ακόμη και στο ενδεχόμενο παροχής βοηθείας ή απομάκρυνσης τραυματισμένου παίκτη.

Η είσοδος εντός αγωνιστικού χώρου είναι επίσης επιτρεπτή, εκτός των προαναφερθέντων και των δηλωθέντων παικτών, για τα παιδιά που μαζεύουν τη μπάλα, τους φωτογράφους, τους σχολιαστές ραδιοφώνου και τηλεόρασης που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί από τα αρμόδια τμήματα της Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 13. Προκαταρκτικές διατυπώσεις για τον αγώνα

Για κάθε αναμέτρηση θα συντάσσεται Φύλλο Αγώνα, από τους διαιτητές που θα ορίζονται από την ΚΕΔ/Ε.Π.Ο. Τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων βαρύνουν την Ε.Π.Ο.

 

Προ της έναρξης κάθε αγώνα, ο επίσημος συνοδός, ή ο «Υπεύθυνος της ομάδας» οφείλει να παρουσιάσει στον 3ο διαιτητή του αγώνα την κατάσταση- λίστα των διαγωνιζόμενων παικτών με τα σχετικά έγγραφα ταυτότητας, κατάσταση υγείας και τις βεβαιώσεις-δελτία συμμετοχής. Οι καταστάσεις των ομάδων οφείλουν απαραίτητα να αναγράφουν έναν αρχηγό και αναπληρωματικό αρχηγό, και τους υπευθύνους ομάδας. Ο υπεύθυνος έχοντας υποδειχθεί ως επίσημος συνοδός («υπεύθυνος ομάδας») εκπροσωπεί, σε κάθε περίπτωση, την ομάδα του.

 

Άρθρο 14. Εγκατάλειψη του αγώνα και αποχώρηση από τα πρωταθλήματα

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή και να ολοκληρώσουν τους αγώνες που ξεκίνησαν.

Η ομάδα που παραιτείται από τη διεξαγωγή ενός αγώνα ή αποχωρεί από αγώνα που είναι ήδη σε εξέλιξη ή αποχωρεί από το πρωτάθλημα, εκτός από την απώλεια του αγώνα με τέρματα 0 - 3 τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 17 παρ. 2, στο άρθρο 21 παρ. 2 ή στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Νο21 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, αναλόγως την περίπτωση που συντρέχει την κάθε φορά. Αν μία ομάδα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης , όλοι οι υπολειπόμενοι αγώνες θα θεωρούνται απολεσθέντες υπέρ των αντιπάλων της με σκορ 3 - 0 που βάση του προγράμματος όφειλε να αγωνιστεί.

Η ομάδα που παραιτείται για τρίτη φορά από τη συμμετοχή της σε έναν αγώνα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα, υποκείμενη στις συνέπειες που αναφέρει ο Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών. Εάν μια συμμετέχουσα ομάδα δεν καταβάλει τα ποσά των χρηματικών ποινών που της έχουν επιβληθεί ή που βάσει των Κανονισμών ευθύνεται για την καταβολή τους (όπως ποινές ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων, κ.λ.π.), με απόφαση της Επιτροπής δεν ορίζονται οι επόμενοι αγώνες.

 

Άρθρο 15. Καθυστέρηση εμφάνισης των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και αδυναμία συμμετοχής στον αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο κατά την ορισθείσα ώρα για την έναρξη διεξαγωγής του αγώνα των αντίστοιχων Πρωταθλημάτων.

Οι ομάδες που δεν εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο, θεωρούνται παραιτηθείσες από τον αγώνα, υποκείμενες στις συνέπειες που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, εκτός αν αποδείξουν την ύπαρξη ανωτέρας βίας, οπότε αποφασίζουν για την τύχη του αγώνα τα Αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 16. Επανάληψη αγώνα

Οι αγώνες που ουδέποτε ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν ή οι αγώνες που διεκόπησαν για οποιονδήποτε λόγο που δεν προβλέπει ο Κανονισμός του Παιχνιδιού, είτε επαναλαμβάνονται ή συνεχίζονται για το υπόλοιπο διάστημα είτε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. ποινές, με αποφάσεις των δικαστικών οργάνων της ΕΠΟ, αναλόγως της αιτίας που το προκάλεσε την κάθε φορά.

 

Άρθρο 17. Καταλληλότητα - Ακαταλληλότητα γηπέδου

Η καταλληλότητα των γηπέδων θα ελεγχθεί από «Επιτροπή γηπέδων» που θα ορίσει η Επιτροπή Άμμου πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος. Η απόφαση περί ακαταλληλόλητας του αγωνιστικού χώρου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πρώτου διαιτητή που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Ο έλεγχος, παρουσία των αρχηγών των ομάδων, πρέπει να διενεργηθεί την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα, μετά την εξακρίβωση της εμφάνισης των ομάδων και της ταυτοποίησης των παικτών που περιέχονται στις ονομαστικές καταστάσεις του αγώνα.

Ο πρώτος διαιτητής μπορεί να προβεί σε αξιολόγηση πριν από την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα όπου είναι παρόντες οι αρχηγοί των ομάδων. Αν η ακαταλληλότητα δεν είναι επανορθώσιμη εντός της ορισθείσας ώρας για την έναρξη του παιχνιδιού, ο πρώτος διαιτητής μπορεί να αναβάλει τον αγώνα.

 

Άρθρο 18. Πειθαρχικά μέτρα

Ο παίκτης ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ή δύο κίτρινες κάρτες απομακρύνεται από τον αγωνιστικό χώρο, και θεωρείται, ανεξάρτητα από το λόγο, αυτόματα αποβληθείς τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική. Η ποινή αποκλεισμού αγωνιστικών ημερών από την αποβολή εκτίεται στους αμέσως επόμενους αγώνες της ομάδας και σε όλες τις φάσεις του Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Η ποινή από την αποβολή εκτίεται και στο Πρωτάθλημα ή στο Κύπελλο της επόμενης αγωνιστικής περιόδου του Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Άμμου. Η ποινή αποκλεισμού αγωνιστικών ημερών συνοδεύεται από χρηματική ποινή αντίστοιχη με αυτή που επιβάλλεται στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία. Όλοι οι παίκτες που συμπληρώνουν δύο κίτρινες κάρτες σε διαφορετικούς αγώνες επιβαρύνονται με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής, και εκτίεται στον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας διοργάνωσης (Πρωτάθλημα ή Κύπελλο).

Στο τέλος των Προκριματικών Φάσεων, όλες οι κίτρινες κάρτες, που δε ν ε π ι β α ρ ύ ν ο ν τ α ι με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής ( 2η κίτρινη κάρτα σε διαφορετικούς αγώνες) ,διαγράφονται.

Δεν επιβάλλεται χρηματική ποινή στις κίτρινες κάρτες. Εάν ένας ποδοσφαιριστής είναι υπαίτιος για σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά και αποβληθεί (κόκκινη κάρτα) οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) που είχε λάβει προηγούμενα στον ίδιο αγώνα, ακυρώνεται

Αποκλεισμός μιας αγωνιστικής θεωρείται ότι έχει εκτιθεί μόνο όταν το επόμενο παιχνίδι ολοκληρωθεί στο γήπεδο. Η τυχόν αντικανονική συμμετοχή του στον επόμενο αγώνα ή στους επόμενους αγώνες δεν συνεπάγεται έκτιση ποινής.

Όσοι ποδοσφαιριστές υπόκεινται σε αγωνιστικό αποκλεισμό, λόγω πειθαρχικών αδικημάτων που έχουν διαπράξει μετέχοντες στο Πρωτάθλημα ή Κύπελλο Ποδοσφαίρου Άμμου οι ποινές τους αυτές εκτίονται μόνο στο οικείο Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

 

Άρθρο 19. Πειθαρχικές κυρώσεις

Για τον έλεγχο των πειθαρχικών παραβάσεων και την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων εφαρμόζεται ο πειθαρχικός κώδικας της Ε.Π.Ο, ο ΚΑΠ Ερασιτεχνικών ομάδων και λοιποί Κανονισμοί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο.

 

Άρθρο 20. Ενστάσεις

Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις τεχνικής φύσης ή ενστάσεις που αφορούν την καταλληλότητα του γηπέδου. Για όλες τις λοιπές ενστάσεις και ως προς τον τρόπο υποβολής τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων.

Δεδομένου ότι ο χρόνος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων είναι λίγος και η διεξαγωγή τους ολοκληρώνεται σύντομα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., σχετικά με το κύρος ενός αγώνα είναι αμετάκλητες (δεν προσβάλλονται με κανένα ένδικο μέσο).

 

Άρθρο 21. Συμμετοχή ποδοσφαιριστών στις Εθνικές Ομάδες και ευθύνη σωματείων

Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, όλων των σωματείων, στις Εθνικές ομάδες, όταν καλούνται για την σύνθεση των ομάδων αυτών ή για προπόνηση, είναι υποχρεωτική τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και τις υπεύθυνες διοικήσεις των σωματείων που ανήκουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 31 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.

Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείστηκε από τις Εθνικές Ομάδες λόγω τραυματισμού ή ασθένειάς του, δε δύναται να συμμετάσχει σε αγώνα της ομάδας στην οποία ανήκει πριν από την παρέλευση οκτώ ημερών από την ημέρα του αγώνα της Εθνικής Ομάδας στον οποίο μετείχε για την πιο πάνω αιτία (η ημέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Εξαιρούνται της διατάξεως αυτής, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική του αγώνα των Εθνικών Ομάδων.

Η διαπίστωση των λόγων άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής του Ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή/ Ε.Π.Ο. Σωματείο που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση ή αγώνα των Εθνικών Ομάδων αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της Επιτροπής κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2α του άρθρου 31 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.

Οι ποινές της παραγράφου 2α του άρθρου 31 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων επιβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος. Η δε έκτιση των ποινών αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης. Άρθρο 22. Έπαθλα πρωταθλήματος Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της.

 

Άρθρο 23. Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα

Η Ε.Π.Ο., ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης του πρωταθλήματος, επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Κανονισμό Αγώνων Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων, αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου των αγώνων.

 

Άρθρο 24. Καταρτισμός Ομίλων-Αγωνιστικές Ημέρες

Οι όμιλοι του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται κατά τις ημέρες και ώρες που καθορίζονται από το πρόγραμμα, εκτός από τυχόν μεταβολές που αποφασίζονται εκτάκτως από την Επιτροπή.

 

Άρθρο 25. Τελικές διατάξεις

Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα προκήρυξη, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. που ισχύουν κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Πρωταθλήματος και κάθε άλλο θέμα παραπέμπεται προς επίλυση στην Αρμόδια Επιτροπή και περαιτέρω αν προκύψει θέμα στην Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα πρέπει, υποχρεωτικώς, να δηλώνουν ως έδρα γήπεδο που διαθέτει εκτός της νόμιμης άδειας λειτουργίας και τα παρακάτω, αναλυτικά, στοιχεία.

α. Αγωνιστικό χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και διαγραμμισμένο µε διαστάσεις που προβλέπονται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού. Να διαθέτει εστίες κατάλληλων διαστάσεων, τοποθετημένα σημαιάκια όπου είναι απαραίτητο, σκεπαστούς πάγκους στην τεχνική περιοχή για γηπεδούχο και φιλοξενούμενη ομάδα( 10 καθίσματα για κάθε ομάδα) και πάγκο - θέση για τον γιατρό και την γραμματεία-χρονομέτρη του αγώνα. Πρόσβαση στον πάγκο της γραμματείας επιτρέπεται να έχουν μόνο οι διαιτητές και οι προπονητές των ομάδων.

β. Πλήρη αποδυτήρια, σε κοντινή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο, ασφαλή για τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες και τους διαιτητές, µε επαρκείς καταιονητήρες (ντουζ), τουαλέτες, νιπτήρες σε σύνδεση µε την αποχέτευση της περιοχής. Σε κάθε αποδυτήριο προαιρετικά να υπάρχουν δύο (2) μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων. Να υπάρχει φαρμακευτικό υλικό σε ειδική συσκευασία (κουτί φαρμακείου) ελεγμένο από γιατρό και εργαλεία πρώτων βοηθειών. Επίσης να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον, φορείο. Ο διάδρομος που οδηγεί από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλής και να διαθέτει (εάν απαιτείται) περίφραξη σταθερή και σε ύψος ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τον αγωνιστικό χώρο. (Εγγυημένη ασφαλής δίοδο των αθλητών και διαιτητών προς τον αγωνιστικό χώρο)

γ. Οι θύρες εισόδου - εξόδου των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλείς και διαχωρισμένες από εκείνες της πλευράς των θεατών.(προαιρετικά)

δ. Θα προβλέπεται, εάν και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος, διαχωρισμός των θεατών και διαφορετικές είσοδοι για κάθε τμήμα τους, που θα είναι απολύτως ελεγχόμενες και ασφαλείς. Επίσης, θα προβλέπεται η ύπαρξη τουαλετών για τους θεατές. Κατάλληλες θεωρούνται και οι χημικές τουαλέτες. Το γήπεδο θα διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση για τις απαραίτητες ανακοινώσεις προς τους θεατές. (προαιρετικά) Το γήπεδο θα διαθέτει πίνακα του σκορ και χρονόμετρο(προαιρετικά).

ε. Θα προβλέπονται θέσεις, µε ασφάλεια διαχωρισμένες, για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

23/5/2017 9:00:00 πμ